Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Riihikosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen ry:n henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.08.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjän nimi: Riihikosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry Yhdistyksen y-tunnus: 3078181-3 Sähköpostiosoite riihikoski.vanhempainyhdistys@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Kulloinkin virassa olevan puheenjohtajan löydät nettisivuiltamme www.riihikoskenvy.fi ja hänet tavoitat yhdistyksen sähköpostilla.

3. Rekisterin nimi
Riihikosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilötietolain 8 §:ssa säädetty: rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ihmisiin, jotka liittyneet jäseneksi nettisivuilla sijaitsevan lomakkeen kautta. Käytämme tietoja lähettääksemme sinulle toimintaamme liittyviä uutisia ja tiedotteita. Jäsentietokanavina käytämme sähköpostia.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
• henkilön nimi
• sähköpostiosoite
• kotikunta
• lasten syntymävuodet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Riihikosken vanhempainyhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän tietosuojaselosteen 7.10.2020.